انجمن ساواته (بوکس فرانسوی) ایران
نخستین نهاد رسمی ساواته در ایران

مهندس مهدی قاسمی

پیشینه ساواته  ایران ده ها سال بیش تر از تشكیل فدراسیون بین المللی ساواته است.

مهندس مهدی قاسمی دبیركل انجمن ساواته (بوكس فرانسوی) ایران در گفت و گو با سایت رسمی انجمن  اظهار داشت: تقویم سالیانه انجمن را در بهمن ماه تنظیم و به اتحادیه ارائه دادیم كه توانستیم امروز -۱۴/۱/۱۳۹۱- تاییدیه آن را از دفتر مركزی دریافت كنیم.

قاسمی در مورد فعالیت های ساواته در سال جدید گفت: در تقویم ۹۱ برگزاری دومین دوره رقابت های كشوری كه اولین دوره آن در سال ۱۳۸۸ زیر نظر انجمن برگزار شد، دوره های مربی گری، داوری، استاژ های فنی، آزمون های ارتقاء دستكش، اعزام تیم منتخب ساواته ایران به رقابت های بین المللی و فعالیت های دیگر منظور شده است، به طور کلی سال پر باری را برای ساواته ایران پیش بینی کرده ایم.

دبیرکل انجمن ساواته ایران در مورد جریانات اخیر در ساواته گفت: ساواته ایران پس از فرانسه و بریتانیا با سابقه ترین ساواته در جهان است. قدمت و پیشینه ساواته ایران نه یكی دو سال و چند سال بلكه ده ها سال  بیش تر از تشكیل فدراسیون بین المللی ساواته است. خوشبختانه انجمن در این زمینه با تمكین از درخواست های پرشمار ساوته كاران كشورمان طی دو سال اخیر، در نهایت اطلاعات كافی را در اختیار جامعه رزمی و ساواته ایران قرار داد. قاسمی افزود: از آن جایی كه این اطلاع رسانی، دقیق، مستند و بدون هیچ گونه شائبه ای صورت گرفت، چنان مورد استقبال واقع شد كه برای خود ما غیرقابل پیش بینی بود. تماس های پی در پی، ارسال پیام ها و ایمیل های متناوب تشكر و  تقدیر از انجمن و اتحادیه بسیار جالب توجه بود.

با این اطلاع رسانی بر همگان روشن شده كه هنر رزمی ساوات (بوكس فرانسوی) چه زمان ،چگونه و با چه كیفیتی وارد ایران شد و چه دستاوردهایی به ارمغان آورد و مهم تر از آن دست برخی افراد فرصت طلب و بی ریشه برای جامعه ساواته ایران رو گردید. 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب گاه متعلق به انجمن ساواته ایران است.