انجمن ساواته (بوکس فرانسوی) ایران

نخستین نهاد رسمی ساواته در ایران

English

                       

مهندس حمیدرضا توکل - رئیس

                         
                       
                     

جواد مشیری - نایب رئیس

 

           

مهندس مهدی قاسمی - دبیر

 

 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب گاه متعلق به انجمن ساواته ایران است.